Katedra Biochemii i Biologii Komórki

Studiuj z pasją nauki o życiu! Studiuj z pasją nauki o życiu!

Studiuj z pasją nauki o życiu!

Serdecznie witamy na nowej stronie Katedry Biochemii i Biologii Komórki!

o jednostce

Katedra Biochemii i Biologii Komórki (KBiBK) jest jednostką Wydziału Nauk Biologicznych. W kręgu naszych zainteresowań znajdują się głównie zagadnienia związane z molekularnymi mechanizmami regulacji filamentów aktynowych w komórkach mięśniowych i niemięśniowych. Podczas prowadzonych badań stawiamy sobie zasadnicze pytanie: co sprawia, że aktyna może pełnić wiele różnorodnych funkcji we wszystkich komórkach eukariotycznych, pomimo iż ewolucyjnie jest to białko bardzo konserwatywne? W naszym przekonaniu nadrzędnymi regulatorami funkcjonalnej różnorodności aktyny są białka z rodziny tropomiozyn. W komórkach występują liczne izoformy tropomiozyny, które są ściśle związane z filamentami aktynowymi i modulują ich funkcje. W naszych badaniach koncentrujemy się na znaczeniu izoform tropomiozyny w regulacji dynamiki filamentów oraz wzajemnych interakcjach z miozyną oraz innymi białkami wiążącymi aktynę (np. kofilina i tropomodulina).